Insiders

Sisäpiiritiedot

SSH Communications Security observes NASDAQ OMX Helsinki Ltd’s insider guidelines. The company maintains a public and company-specific register using Euroclear´Finland Oy’s Sire system.

SSH Communications Security noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Ltd:n sisäpiiriohjeituksia. Yhtiö ylläpitää julkista ja yhtiökohtaista sisäpiirirekisteriä käyttäen Euroclear Finland Oy:n Sire systeemiä.

Insiders subject to disclosure requirements are the members of SSH Communications Security’s Board of Directors, the CEO, and the chief auditor of the accounting firm. The company also defines the members of SSH Communications Security’s Group Management Team as insiders subject to disclosure requirements. The share ownership of all insiders subject to disclosure requirements has been made public.

Tiedonantovelvolliset sisäpiiriläiset: SSH Communications Securityn johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja sekä päätilintarkastaja. Yhtiö määrittelee myöskin SSH Communications Securityn johtoryhmän jäsenet tiedonantovelvollisiksi sisäpiiriläisiksi. Tiedonantovelvollisten sisäpiiriläisten osakeomistus on tehty julkiseksi.

SSH Communications Security also maintains permanent company-specific registers of people who regularly receive inside information due to their position or duties. Their share ownership has not been made public. When necessary, registers of project-specific insiders are also kept.

SSH Communications Security ylläpitää myöskin pysyvää yhtiökohtaista rekisteriä henkilöistä, jotka saavat asemansa tai velvollisuuksiensa nojalla jatkuvasti sisäpiiritietoa. Heidän osakeomistuksiaan ei ole tehty julkisiksi. Tilanteen vaatiessa, myös projektikohtaista sisäpiirirekisteriä pidetään yllä.

Silent period

Hiljainen jakso

SSH Communications Security follows a silent period starting 30 days before the publication of its financial information. During this time SSH Communications Security refrains from contact with representatives of the capital markets and financial media.

SSH Communications Security noudattaa hiljaista jaksoa alkaen 30 päivää ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Tänä aikana SSH Communications Security pidättyy yhteydenpidosta pääomamarkkinoiden ja rahoitusalan median edustajien kanssa.

Silent periods during the financial year 2016:

Hiljaiset jaksot tilikautena 2016:

  • 10 January - 9 February
  • 22 March - 21 April
  • 21 June - 21 July
  • 20 September - 20 October
  • 10. tammikuuta - 9. helmikuuta
  • 22. maaliskuuta - 21. huhtikuuta
  • 21.kesäkuuta - 21. heinäkuuta
  • 20. syyskuuta - 20. Lokakuuta

Insiders belonging to the public or company specific insider register are not allowed to trade in securities issued by the company during silent period prior to the announcement of an interim report and the financial statement bulletin (closed window) and 6 hours after the announcement of the results.

Julkiseen tai yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat eivät ole oikeutettuja käymään kauppaa yhtiön liikkeellelaskemilla arvopapereilla hiljaisen jakson aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (suljettu ikkuna) sekä 6 tuntia julkimistamisen jälkeen.

Disclosure Policy

Tiedottamisperiaatteet

SSH Communications Security Group’s parent company, SSH Communications Security Corporation, is domiciled in Helsinki, Finland, and its share is listed on NASDAQ OMX Helsinki. In its communications SSH Communications Security observes Finnish and EU legislation, the rules of NASDAQ OMX Helsinki Ltd, the regulations of the Finnish Financial Supervisory Authority, as well as the principles set out in the Company’s Corporate Governance Statement. SSH Communications Security’s communications are based on facts and objectivity, and guided by the general principles of trustworthiness, openness and timeliness.

SSH Communications Security konsernin emoyhtiö, SSH Communications Security Oyn kiinteä toimipaikka on Helsinki, Suomi, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Tiedottamisessa ja raportoinnissa SSH Communications Security noudattaa Suomen kansallista ja EU lainsäädäntöä, NASDAQ OMX Helsinki Ltd säännöksiä, Finanssivalvonnan säännöksiä sekä periaatteita, jotka yhtiö on tuonut julki selvityksessään hallinto-ja ohjausjärjetelmästä. SSH Communications Securityn tiedottaminen perustuu faktoihin ja objektivisuuteen, ohjaavina yleisperiaatteinaan luotettavuus, avoimuus ja ajantasaisuus.