Key Figures Quarterly

Neljännesvuosittaiset tiedot

Definition of Key Figures

Tunnuslukujen Määritelmät

Earnings per Share (EPS)

Profit/Loss for the financial period

Average number of shares during the financial period

Price per Earnings ratio (P/E)

Adjusted closing share price at 31 Dec

Earnings per Share

Equity per Share

Equity

Number of outstanding shares at the financial statement date, adjusted for share issue

Dividends per Share

Dividend

Number of outstanding shares bduring the financial period

Effective Dividend Yield, %

Dividend per share

Adjusted closing share price at 31 Dec

Return on Equity, % (ROE)

Profit/Loss for the financial period

Equity (average during the financial period)

Return on Investment, % (ROI)

Profit/Loss before taxes + interest and other financial costs

Balance sheet total - non−interest bearing debts (average during financial period)

Equity ratio, %

Equity

Balance sheet total − advance payments received

Gearing, %

Interest Bearing Debt−Liquid Assets

Equity

Tulos / osake (EPS)

Voitto/Tappio tilikaudella

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Hinta / voittosuhde (P/E)

Oikaistu osakkeen päätöskurssi tilinpäätöspäivänä

Tulos/osake

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko

Osinko

Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden aikana

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osakekohtainen osinko

Oikaistu osakkeen päätöskurssi 31.12.

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

Tilikauden tulos

Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

Tulos ennen veroja+korot ja muut rahoituskulut

Taseen loppusumma-korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma

Taseen loppusumma-saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

Korolliset velat-rahavarat

Oma pääoma